Arti dan Makna dari Mimpi Hujan, Petir, Kilat, Air Sumur, Laut, Sungai Kecil, Perahu, Gilingan, Tempat Pemandian, Angin, dan lain-lain Menurut Islam

Arti dan Makna dari Mimpi Hujan, Petir, Kilat, Air Sumur, Laut, Sungai Kecil, Perahu, Gilingan, Tempat Pemandian, Angin, dan lain-lain 

Hujan adalah rahmat begitu pula mendung. bila tertentu pada suatu tempat atau rumah bukan yang lainnya maka hal itu pertanda rasa sakit dan penyakit atau kerugian di dunia yang melanda pada penduduk suatu tempat yang sudah ditentukan dan hujan terkadang juga sebagai cambuk (siksa) yang menimpa kepada mereka.  

Apabila seseorang bermimpi bahwa langit mengeluarkan hujan yang berupa samin atau madu, minyak, susu dan lain sebagainya maka itu merupakan harta rampasan perang dan kebaikan serta rizqi yang turun dari langit kepada penduduk daerah tersebut. Dan semua hujan itu hampir dapat dipastikan ibarat impiannya adalah seperti keterangan tersebut di atas. 

HIKAYAT  

Pada suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Abu Bakar Ash Shidiq ra. seraya ia berkata kepada beliau: ”Sesungguhnya saya bermimpi melihat mendung (awan) yang mengeluarkan hujan dari langit berupa samin dan madu sedangkan manusia sama mengambil samin dan madu tersebut. ”Lantas Abu Bakar Ash Shidiq ra. berkata kepadanya: ”Adapun mendung adalah Islam, adapun samin dan’ madu adalah manisnya Islam dan tiap-tiap hujan pasti bentuk (warnanya) akan disenangi. ia merupakan perkara yang terpuji. 

Seorang laki-laki bertanya kepada Al Imam Ja’far Ash Shadiq ra. seraya berkata kepada beliau: ”Saya bermimpi seolah-olah saya berkecimpung (menyelam) dalam hujan sehari-semalam.” Lantas Al Imam Ja’far Ash Shadiq ra. berkata kepadanya: ”Alangkah bagusnya impian yang kau alami, engkau telah menyelam dalam rahmat dan engkau telah diberi rizqi berupa keamanan dan banyak rezqi.” 

Dan ada yang menceritakan pula: ”Ada seorang laki-laki yang melihat dalam mimpinya seolah-olah hujan turun di atas kepala secara khusus.”Lantas Al Imam Ja’far Ash Shadiq ra. berkata: ”Ini adalah seorang laki-laki yang banyak melakukan dosa dan semua kesalahan-kesalahannya telah dihapus. Adakah tidak pernah mendengar firman Allah Ta‘ala: 

Artinya: ”Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu."
(Asy Syu’araa' : 173) 

A. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Petir 


Petir bersamaan dengan angin adalah sultan (penguasa) yang zhalim dan kuat. Sedangkan kilat bagi musafir adalah ketakutan dan bagi orang yang berada di rumah (mukim) adalah kerakusan. karena herdasarkan firman Allah Ta’ala: 

Artinya: “Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan.” 
(Ar Ra’d : 12) 

Dan ada yang mengatakan bahwa petir tanpa hujan berarti ketakutan bagi orang yang bepergian dan yang berada di rumah. Sedangkan petir yang disertai hujan menampakan kesembuhan bagi orang yang sakit. 

Pelangi hijau menunjukkan aman dari paceklik (kemarau panjang). Sedangkan pelangi kuning menunjukkan sakit dan pelangi merah menunjukkan adanya pertumpahan darah. Dan ada yang berpendapat bahwa bila seseorang bermimpi melihat pelangi itu pertanda nikahnya teman. Banjir menunjukkan atas serangan musuh. Sedangkan mengalirnya pancuran (talang) yang datangnya dari hujan menunjukkan atas kebaikan dan kemakmuran.  

B. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Mendung 


Mendung pertanda hikmah, ilmu dan rahmat yaitu agamanya Islam, jika di situ tidak ditemui unsur adzab (siksaan) yang berupa sangat gelap sekali. angin atau hal-hal yang mengerikan. Maka barang siapa yang bermimpi bahwa ia memiliki mendung atau mengumpulkannya atau berjalan di bawahnya atau ia mengendarainya maka ia akan memperoleh apa yang telah kami sebutkan berupa sesuatu yang agung. 

HIKAYAT 

Diceritakan bahwa Ja‘far Ash Shadiq ra. ditanya tentang laki-laki yang bermimpi bahwa laki-laki tersebut makan mendung (awan). Sedangkan di kedua tangannya terdapat mendung yang banyak sekali. Lantas Ja‘far Ash Shadiq berkata: "Baik sekali apa yang diimpikannya. laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang menuntut ilmu dan tinggi ingatannya lalu ia dapat meraih kebesaran dan kemuliaan dan dari impiannya itu ia memperoleh sesuatu yang belum pernah diraih oleh seseorang, di mana ia mendapatkan pujian yang baik serta mendapatkan pangkat dan kedudukan. 

Dan beliau ditanya tentang laki-laki yang bermimpi seolah-olah mendung menaunginya, lantas beliau berkata: “Apabila laki-laki tersebut sakit maka ia bakal sembuh dan apabila ia fakir maka Allah lah yang menghilangkan kefakirannya dan jika dianiaya maka Allah menolongnya karena mendung merupakan lambang rahmat dan apa yang ada di dalam mendung juga berupa rahmat dan konon mendung itulah yang memberi naungan kepada Rasulullah saw. dalam beberapa kejadian dan peperangan. 

C. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Air  


Adapun embun dan es serta air yang beku adalah kesusahan, kemurungan dan siksa. kecuali jika esnya sedikit pada tempat itu. Maka apabila demikian keadaannya berarti kemakmuran bagi penduduk tempat itu. sedangkan air yang membeku juga seperti es. kecuali ia melihat bahwa ia mengambil air dari bejana lantas namanya membeku di dalamnya, maka jika seperti itu berarti harta yang harta yang diam dan bertengger di sisinya, sedangkan air embun itu tidak ada baiknya sama sekali dalam segala keadaan. 

D. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Sumur


Sumur adalah modal seseorang dan mata pencahariannya. Barang siapa mimpi bahwa ia ingin manggali sumur luntas ia tidak mampu maka akan susahlah mata pencahariannya dan ia akan memperoleh sedikit makanan pokok. 

Barang siapa mimpi bahwa ia dapat membangun sumur di rumahnya dan ia berhasil serta menjadi baik, itu pertanda kuatnya harta benda dan Allah memberi rizki kepadanya akan harta halal tanpa dengan susah payah. 

Barang siapa mimpi seolah-olah air keluar dari rumahnya dan dari sumurnya maka hartanya akan hilang dan tinggallah sedikit. 

Barang siapa mimpi seolah-olah dia meminta air dan ia siramkan tanamam itu penanda harta yang ia balanjakan di jalan Allah swt. 

Barang siapa mimpi seolah-olah ia meminta air dan ia menuangkannya, maka ia akan membelanjakan harta pada keperluan yang tiada manfaatnya dan tidak ada madharatnya. 

Dan jika ia meminta air lantas ia berikan kepada orang banyak atau untuk memberi minum kepada mereka maka ia bakal hidup dalam cara yang besar dan ia menjadi orang alim yang agung. seolah-olah dengan hartanya ia memelihara kepada anak-anak yatim dan orang-orang lemah. 

Barang siapa mimpi bahwa ia meminta air dan ia siramkan ke bawah pepohonan maka ia akan memelihara anak-anak yatim dengan hartanya. 

Apabila ia mengambil air dan ia berikan minum kepada orang banyak maka ia akan membantu kaum untuk berhaji.

Barang siapa mimpi mengambil air dan dari situ keluarlah seutas rambut atau sedikit kotoran. itu penanda hartanya yang halal telah campur dengan harta haram. 

Barang siapa mimpi seolah-olah timbanya putus, itu suatu pertanda bahwa ketenarannya dari orang banyak telah berhenti dan terkadang sumurnya itu merupakan tempat serangan dan tipuan. kesusahan serta kedukaan. 

Barang siapa mimpi seolah-olah ia jatuh dalam sumur atau masuk ke dalamnya maka akibatnya ia menjadi senang dan menang serta mendapat pertolongan sebagaimana yang telah berlaku kepada sayyidina Yusuf Ash Shiddiq as. 

E. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Sungai 


Sungai ibarat seorang laki-laki menurut ukuran keadaan sungai dilihat dari kecil dan besarnya. 

Barang siapa mimpi bahwa ia masuk sungai lantas tertimpa ketakutan dan kengerian maka ia akan tertimpa kesusahan, kedukaan dan ketakutan menurut ukuran ketakutan yang menimpa pada dirinya. begitu pula jika sungainya keruh atau ia minum sedangkan airnya jernih maka ia akan diberi kebaikan dan kehidupan yang baik. dan apabila sungainya keruh dan ia minum dari situ maka ia akan terkena sakit. kesusahan dan kedudukan dari laki-laki tersebut dengan ukuran air yang ia minum dari sungai. 

Barang siapa mimpi bahwa ia mengambil air dari sungai maka ia akan mendapatkan harta dari seorang laki-laki menurut ukuran besar dan kecilnya sungai. 

Barang siapa mimpi bahwa ia sedang mandi di sungai atau laut padahal ia tidak memandang adanya ketakutan (kengerian) dan tidak pula kerendahan dan juga tidak ada sesuatu yang dapat mengobati dirinya atau ia bermimpi mandi di dalam air maka sesungguhnya mandi merupakan hilangnya kemurungan, kesusahan dan kedukaan. kegembiraan serta kesembuhan. Apabila dia sumpek atau sedang susah maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dan bila ia sakit maka Allah akan menyembuhkannya dan jika ia punya hutang maka Allah akan membayar hutangnya dan bila ia takut pasti Allah mengamankan dari ketakutannya dan bila berada dalam penjara niscaya Allah Ta’ala membebaskannya. Allah Ta’ala telah berfirman: 

Artinya: 
“(Allah berfirman): ”Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir.” (Shaad: 42-43) 

Barang siapa mimpi menyeberangi sungai sampai kepada sisi yang lain maka itu sesungguhnya kesusahan dan kedukaan yang telah hilang, lantas apabila di dalamnya terdapat lumpurnya atau tanah liat atau gelombang yang besar maka perkara-perkara itulah yang menghentikan laki-laki yang mau memasukinya dan yang mau bergurau dengannya. 

F. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Laut 


’Mimpi melihat laut berarti kerajaan yang besar. Jika airnya tidak keruh atau ia bergelombang yang mengerikan itu suatu pertanda kekuasaan kerajaan. 

Barang siapa mimpi bahwa ia meminum air laut sedangkan air laut tersebut tidaklah keruh dan tidak bergelombang besar maka ia akan memperoleh dari raja dengan ukuran air yang ia minum atau ia memperoleh kehidupan yang enak di dunianya. bila lautnya keruh atau gelap (hitam) atau bergelombang maka ia akan terkena ketakutan, kesusahan, duka dan kepayahan dengan ukuran air yang ia minum. 

Barang siapa mimpi bahwa ia tenggelam di laut, maka apabila lautnya jernih, ia akan berurusan dengan raja dan jika airnya keruh berarti ia akan mendapatkan kepayahan yang sangat dahsyat. 

Barang siapa mimpi bahwa dia berjalan di atas laut maka di dunianya ia akan berpangkat tinggi di atas raja-raja dan orang-orang yang mempunyai harta dunia dan tempatnya akan digeser. Wallaahu a’lam. 

G. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Perahu  


Perahu berarti keselamatan dalam segala situasi dan kondisi dan terkadang merupakan penyebab dan sarana untuk sampai kepada raja-raja dan terkadang juga merupakan kesusahan dan kesedihan. hanya saja keselamatannya lebih dekat. 

Barang siapa mimpi berada di dalam perahu di laut maka ia akan masuk kerajaan dan kesultanan dengan ukuran masuknya perahu tersebut di sertai besar kecilnya dan luasnya perahu, hanya saja ia selamat dari rajanya. 

Barang siapa mimpi bahwa ia berada di perahu sedangkan di dalamnya terdapat airnya maka demikian itu pertanda kesusahan atau kedukaan atau sakit atau ia tertawan akan tetapi ia dapat selamat dari semua kejadian-kejadian tersebut. 

Barang siapa mimpi keluar dari perahu, maka itu berarti keselamatan yang cepat. 

Barang siapa mimpi bahwa ia melihat perahu berada di tanah yang kering. maka hal itu berarti kesusahan, kedukaan dan kerupekan yang ia dapatkan tetapi ia dapat selamat dari semua kejadian-kejadian itu. 

Barang siapa mimpi melihat perahu manghadap (menuju) pada tempat yang kering itu pertanda bahwa dia dapat keluar dari kesusahan itu lebih cepat. 

H. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Sungai Kecil  

Sungai kecil yang lemah arusnya yang tidak dapat menenggelamkan manusia di mana ia mengalir sebagaimana aliran sungai, akan tetapi ia merupakan kehidupan yang baik dan merupakan berita gembira secara umum atau secara khusus. begitu pula bila seseorang bermimpi melihat air mengalir di sela-sela rumah itu pertanda kehidupan yang bagus. jika airnya tawar dan tidak memancar, sedangkan mata air yang memancar di rumahnya pada dinding atau pada tempat di mana memancarnya mata air tersebut tidak ia senangi sedangkan hal itu tidak sesuai dengannya maka itu berarti kesusahan, kedukaan dan ketakutan serta tangis bagi penduduk tempat itu dengan kadar kuatnya mata air dan lemahnya karena mata air, ketika banyak airnya maka besar pulalah musibahnya hingga selesai ketakutannya dan tangisnya penghuni tempat tersebut. Lantas apabila airnya keruh maka urusannya menjadi kuat dan lebih hebat. 

Barang siapa mimpi minum dari mata air. maka ia akan memperoleh kesusahan dan duka menurut kadar air yang ia minum dari mata air tersebut. 

Barang siapa mimpi berwudhu dengan mata air atau dia mandi dari sana berarti itu suatu kebaikan bagi semua kedukaan dan kesusahannya. Impian yang semacam ini punyai akibat baik karena jika dalam keadaan susah maka Allah akan menyingkap tabir kesusahannya dan apabila ia takut maka ia akan aman dan bila ia mempunyai setumpuk dosa niscaya Allah akan membebaskannya dari segala dosa-dosanya jika ia sakit maka Allah akan menyembuhkannya. demikian ini didasarkan pada kisahnya Sayyidina Ayyub as. 

Barang siapa mimpi bahwa ia mempunyai bejana yang berisi air sedangkan ia dalam keadaan suci dan dalam keadaan bepergian atau ia berada pada tempat yang tidak diketahui maka air tersebut adalah umurnya dan hidupnya. Maka jika ia meminumnya semua berarti lestarilah segala umurnya dan jika air yang diminum masih sisa sedikit maka umurnya masih tersisa seukur air yang masih tersisa dalam bejana. 

Barang siapa mimpi minum air yang jernih lagi tawar dan ia tidak mengetahui ukurannya dan ia tidak melihat bahwa dirinya berada dalam keadaan suci atau sedang bepergian dan juga ia tidak tahu berada pada tempat yang tidak diketahui maka ia akan memperoleh kehidupan yang baik serta kehidupan yang jernih. 

Apabila airnya tidak tawar maka hidupnya dan keadaan hidupnya juga enak.

Jika airnya keruh maka ia akan terkena penyakit menurut ukuran air yang ia minum. 

Barang siapa mimpi bahwa ia melihat air dalam mangkok kaca, maka mangkok kaca itu pertanda wanita sedangkan airnya adalah anak. jika ia tidak meminumnya. 

Barang siapa mimpi bahwa ia menyirami kebun atau tanaman itu pertanda ia akan bersenggama dengan istrinya sepuas-puasnya. jika kebunnya berbuah dan berdaun maka ia akan dianugerahi seorang putra lewat istrinya. 

Barang siapa mimpi melihat orang lain menyirami kebunnya atau tanamannya itu pertanda suatu yang tidak baik yang menimpa padanya. 

Barang siapa mimpi bahwa ia wudhu dan mandi dengan zat cair yang tidak cukup untuk dipakai wudhu atau dipakai mandi seperti susu, arak, minyak dan lain sebagainya maka sesungguhnya urusan yang berupa masalah dunia dan agama tidak akan sempurna. begitu pula jika ia melihat dalam impian ia berwudhu dengan air dan ia tidak menyempurnakan wudhunya maka pertanda bahwa urusannya juga tidak dapat sempurna hanya saja hal ini lebih mudah, begitu pula bermimpi bahwa ia bersembahyang sedangkan sembahyangnya belum rampung selesai. Dan apabila ia menyempurnakan wudhunya atau mandinya maka sesungguhnya yang demikian itu berarti kesucian dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. 

I. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Tanah Liat dan Tanah Lumpur  

Tanah liat dan tanah lumpur merupakan kesusahan dan kedukaan serta ketakutan dengan ukuran apa yang mengena pada dirinya. begitu pula air panas. 

Barang siapa mimpi terkena air panas maka ia akan tertimpa kesusahan dan kedukaan dari raja dan pada waktu panasnya bertambah hebat maka susahnya juga berlipat ganda dan terkadang ia terkena kengerian atau sakit. 

J. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Batu Bata  

Batu bata yang kering di mana ia terbuat dari tanah liat itu pertanda harta yang terkumpul. 

Barang siapa mimpi mendapatkan sedikit dari batu bata akan mendapatkan harta yang banyak. 

Barang siapa mimpi melihat batu bata copot dari dinding maka ia akan kehilangan, baik itu laki-laki atau perempuan. 

K. Arti dan Makna Mimpi Mengenai Pemandian  

Pemandian dalam tawilannya adalah kesusahan dan kedukaan dengan kadar hebatnya dan kuatnya panas. kebanyakan hal itu terjadi dari segi keburukan dan hal itu dapat hilang dengan cepat dengan berdiam sebentar di dalam pemandian. 

Barang siapa mimpi bahwa ia kencing dalam pemandian atau mencukur dengan gamping. maka itu merupakan impian yang baik. Oleh karena itu bila ia sedang tertimpa susah atau takut atau duka atau sakit maka semuanya itu dapat sirna. Jika salah satu dari takut dan lain sebagainya itu tidak ada maka berpindahlah keadaannya dan hartanya menjadi berkurang dan kapan saja dalam impianmu kau lihat ada yang lebih kuat dan lemah - sedangkan demikian itu terjadi bila dalam impiannya berkumpul sesuatu yang diperselisihkan tawilannya atas dua perkara yang kontradiksi - maka takbirkanlah mimpi yang lebih kuat dan tinggalkanlah yang lemah. karena pemandian menunjukkan atas kesusahan dan kedukaan. sedangkan, gamping menunjukkan atas sirnanya kesusahan dan kedukaan. Oleh sebab itulah ta’wil mimpi dengan gamping lebih kuat dari pada ta‘wilan mimpi melihat pemandian. 

Barang siapa mimpi melihat batu gilingan, maka sesungguhnya hal itu merupakan rambut. jika batu gilingan, kelihatan berputar dan ia juga merupakan sumber kehidupannya. begitu pula ia merupakan jerih payah di dunia dan rezki yang baik. Maka barang siapa yang bermimpi bahwa ia mempunyai batu gilingan yang dipakai untuk menumbuk tepung maka ia akan mendapat rezki dan kebaikan dari hasil jerih payahnya orang lain atau jerih payahnya sendiri. jika ternyata ia sendiri yang menumbuknya (menggilingnya). Dan terkadang batu gilingan itu merupakan peperangan jika dalam impiannya terdapat sesuatu perkara yang menunjukkan atas hal itu. 

Adapun angin jika ia bersih dan cerah itu pertanda berita gembira dan barakah sebab adanya flrman Allah Ta‘ala :  

Artinya: ”Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya hujan” (Al A'raf : 57) 

Dan apabila anginnya hitam kelam itu pertanda kesusahan dan kedukaan berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

"Dan juga pada (kisah) ’Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan (Adz Dzaariyaat : 41)

Wallahu a'lam 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Arti dan Makna dari Mimpi Hujan, Petir, Kilat, Air Sumur, Laut, Sungai Kecil, Perahu, Gilingan, Tempat Pemandian, Angin, dan lain-lain Menurut Islam"